W sklepie

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK

PAKIET SZKOLENIOWY:

1.FILM z wykładem

2. E-BOOK: Zasady organizacji wycieczek

3. DOKUMENTY:
Akty prawne
Wzory dokumentów

4. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
(format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

65,00 

Udostępnij

KURS NA KIEROWNIKA I OPIEKUNA WYCIECZKI

NAUCZYCIELU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25.05.2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki – dalej r.w.o.k.t. kierownik wycieczki, którym może być wyłącznie nauczyciel, NIE MUSI posiadać ukończonego kursu kierownika wycieczek!!!

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor ma wyznaczyć kierownika i opiekuna wycieczki. Nie ma wymogu ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych przez NAUCZYCIELA wyznaczonego przez dyrektora szkoły na kierownika wycieczki!!!

WYSTARCZY SZKOLENIE DOSKONALĄCE


PAKIET SZKOLENIOWY:

1. FILM z wykładem

2. E-BOOK: Zasady organizacji wycieczek

3. DOKUMENTY:
Akty prawne
a) Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
b) Ustawa Karta Nauczyciela
c) Warunki i sposób organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Wzory dokumentów
a) Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce
b) Informacja dla rodziców uczniów / prawnych opiekunów – uczestników wycieczki
c) Karta wycieczki
d) Lista uczestników wycieczki
e) Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym
f) Preliminarz wycieczki
g) Regulamin uczestnika wycieczki
h) Rozliczenie finansowe wycieczki
i) Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym

4. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
(format PDF)

 

CEL GŁÓWNY:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem wyjść i wycieczek oraz poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek

ZAGADNIENIA:
1.Przepisy prawne dotyczące organizacji wycieczek
– Organizowanie wycieczek zgodnie z przepisami prawa – obowiązki dyrektora
– Szczegółowe zasady organizacji wycieczek
– Karta wycieczki
– Wycieczki zagraniczne uczniów

2.Zadania organizatorów i opiekunów wycieczki
– Zadania kierownika wycieczki
– Zadania opiekuna wycieczki

3.Zasady postępowania w sytuacjach trudnych – zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki, postępowanie w przypadku awarii i wypadku.
– Kontrola autobusu przed wycieczką
– Zasady bezpieczeństwa w autobusie
– W podróży…

4. Czas pracy nauczyciela na wycieczce
– Czas pracy i wynagrodzenie nauczycieli w czasie wycieczek

5. Udział rodziców w wycieczce, współpraca z rodzicami uczniów.

6. „Czas wolny” podczas wycieczki

7. Odpowiedzialność nauczyciela
– Odpowiedzialność porządkowa
– Popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.