W sklepie

Zasady Organizacji Wycieczek

PAKIET SZKOLENIOWY:

1.FILM z wykładem

2. E-BOOK: Zasady organizacji wycieczek

3. DOKUMENTY:
Akty prawne
a) Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
b) Ustawa Karta Nauczyciela
c) Warunki i sposób organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Wzory dokumentów
a) Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce
b) Informacja dla rodziców uczniów / prawnych opiekunów – uczestników wycieczki
c) Karta wycieczki
d) Lista uczestników wycieczki
e) Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym
f) Preliminarz wycieczki
g) Regulamin uczestnika wycieczki
h) Rozliczenie finansowe wycieczki
i) Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym

3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
(format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

65,00 

Udostępnij

CEL GŁÓWNY:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem wyjść i wycieczek oraz poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek

ZAGADNIENIA:

1.Przepisy prawne dotyczące organizacji wycieczek
– Organizowanie wycieczek zgodnie z przepisami prawa – obowiązki dyrektora
– Szczegółowe zasady organizacji wycieczek
– Karta wycieczki
– Wycieczki zagraniczne uczniów

2.Zadania organizatorów i opiekunów wycieczki
– Zadania kierownika wycieczki
– Zadania opiekuna wycieczki

3.Zasady postępowania w sytuacjach trudnych – zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki, postępowanie w przypadku awarii i wypadku.
– Kontrola autobusu przed wycieczką
– Zasady bezpieczeństwa w autobusie
– W podróży…

4. Czas pracy nauczyciela na wycieczce
– Czas pracy i wynagrodzenie nauczycieli w czasie wycieczek

5. Udział rodziców w wycieczce, współpraca z rodzicami uczniów.

6. „Czas wolny” podczas wycieczki

7. Odpowiedzialność nauczyciela
– Odpowiedzialność porządkowa
– Popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka