Oferta szkoleń zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

 

Wszystkie nasze szkolenia będą lub są w zakładce szkolenia on-line

 

PRIORYTET 2:  Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

1. Kształtowanie pozytywnych postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno  – wychowanie ku wartościom jako wyzwanie dla rodziców i nauczycieli.
2. Metody wychowawcze w przedszkolu – praktyczne zastosowanie
3. Sposób na przedszkolaka czyli jak radzić sobie z zachowaniem dzieci w wieku 3-6 lat
4. Kształtowanie pozytywnych postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

PRIORYTET 3: Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2023/24.
2. Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce.
3. Ocenianie i klasyfikacja zgodnie z przepisami prawa.

PRIORYTET 6:  Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

1. Prawo oświatowe dla nauczycieli.
2. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli.

Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego dzieciom

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
2. Dziecko z opinią w przedszkolu – dostosowanie wymaga i organizacja kształcenia
3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu.
4. IPET i WOPFU w przedszkolu i szkole – dokumentacja i prowadzenie dziecka z orzeczeniem
5. Pedagog specjalny – kwalifikacje, zadanie i dokumentacja
6. Zaburzenia SI u dzieci w wieku przedszkolnym
7. Pedagog w przedszkolu. Zadania i formy realizacji.
8. Terapeuta pedagogiczny. Zadania i formy realizacji.
9. Jak zrozumieć i pomóc rodzicowi dziecka niepełnosprawnego
10. Trening Umiejętności Społecznych w edukacji przedszkolnej
11. Wczesne Wspomaganie Rozwoju – teoria i praktyka WWR
12. Zaburzenia lateralizacji u dzieci w wieku przedszkolnym
13. Trening Umiejętności Społecznych w edukacji przedszkolnej
14. Praca z dzieckiem nadpobudliwym – wskazówki praktyczne i terapeutyczne
15. Mindfluness – trening uważności w pracy z dziećmi
16. Trudne zachowanie dzieci – czyli jak poradzić sobie ze złością?
17. Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
18. Zachowania trudne i agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym
19. Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci chorych i niepełnosprawnych w przedszkolu

 

PRIORYTET 7:  Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

1. Metoda opowieści ruchowej J.G.Thulina jako element zachęcający i wspierający w procesie rozwijania aktywności fizycznej
2. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako element wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym
3. Metody wychowania fizycznego w przedszkolu wspierające i zachęcające do podejmowania aktywności fizycznej – praktyczne zastosowanie
4. Zabawy i tańce ludowe jako element wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Złota Jesień – zabawy z muzyką klasyczną według metody aktywnego słuchania muzyki
6. Edukacja ekologiczna w zabawach muzyczno-ruchowych

 

PRIORYTET 8:  Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

1. Elementy TIK w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. AI – sztuczna inteligencja dla nauczycieli
3. Zapobieganie cyberprzemocy w przedszkolu i szkole

 

PRIORYTET 9:  Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

1. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.