W sklepie

Kodeks pracy 2023 – najważniejsze zmiany dla placówek oświatowych

EKSPERT PRAWA OŚWIATOWEGO: mgr ROMAN LORENS

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie dotyczy zasad wdrożenia nowych przepisów prawa pracy. Uczestnicy zostaną wyposażeni we wzory niezbędnych regulaminów, wzory wniosków, oświadczeń i upoważnień pracowników oraz wzory protokołów. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kadry kierowniczej przedszkoli i szkół.

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:
1. Przepisy prawa wprowadzające pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
2. Zasady podziału pracy zdalnej na incydentalną i stałą.
3. Obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie pracy.
4. Zasady i możliwości dokonywania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną.
5. Obowiązki pracodawcy wynikające z konieczności wypłaty świadczeń za używanie prywatnego sprzętu pracownika
i ponoszonych przez niego kosztów eksploatacyjnych
6. Warunki wymagane do dokonywania kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy
7. Karta Nauczyciela 2023 – nowe uprawnienia rodzicielskie i zwolnienia od pracy nauczycieli.

85,00 

Kategoria:
Udostępnij

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

DOKUMENTACJA:
1.Decyzja dyrektora przedszkola/szkoły dotycząca zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
2. Informacja dyrektora szkoły dotycząca warunków powrotu nauczyciela do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu. zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia.
3. Informacja dyrektora szkoły o warunkach obniżenia nauczycielowi wymiaru czasu pracy.
4. Wniosek o urlop opiekuńczy.
5. Wniosek nauczyciela o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 8 roku życia.
6. Wniosek nauczyciela o powrót do pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia.
7. Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia.
8. Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
9. Umowa o pracę na okres próbny.
10. Karta oceny ryzyka zawodowego.
11. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
12. Regulamin pracy zdalnej.
13. Wniosek o pracę zdalną.
14. Ocena ryzyka na stanowisku …… w trybie „praca zdalna” (Metoda wg. normy 18002).
15. Przykładowy fragment regulaminu pracy dotyczący badań trzeźwości.
16. Karta Nauczyciela.
17. Kodeks pracy.
18. Rozporządzenie dotyczące: Badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.