W sklepie

Dokumentacja nauczyciela współorganizującego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu
 • dokumenty do edycji:
  – plan pracy
  – program zajęć rewalidacyjnych
  – IPET + wpisy
  – WOPFU
  – ewaluacja IPET
  – skuteczne zawiadomienie
  – ocena efektywności PP
  – procedury postępowania w sytuacji zagrożenia
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Szkolenie prowadzi:
mgr Dorota Fornalska – ekspert pedagogiki specjalnej

W ramach realizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

 • względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub
 • niepełnosprawności sprzężone,

obowiązkowo zatrudnia się dodatkowo m.in. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów tj. nauczycieli wspomagających.

Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka dotycząca dokumentacji nauczyciela współorganizującego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przepisy prawa oświatowego dotyczącego nauczyciela współorganizującego.
2. Kto może zostać nauczycielem współorganizującym.
3. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego.
4. Dokumentacja nauczyciela współorganizującego:
– dziennik nauczyciela wspomagającego
– dziennik elektroniczny
– zajęcia rewalidacyjne
– zeszyt obserwacji/zeszyt kontaktów z rodzicami/sprawozdanie/ewaluacja

5. Tworzenie dokumentów:
– WOPFU
– IPET