W sklepie

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLU – procedura polityki ochrony dzieci

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • pakiet dokumentów do edycji
  – akty prawne
  – Standardy Ochrony Małoletnich
  – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników
  – Zasady bezpiecznej relacji
  – Karta interwencji
  – Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
  – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
  – Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
  – Karta przebiegu interwencji
  – Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
  – Oświadczenie kandydata/pracownika
  – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich
  – Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Czas trwania: trzy godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

 

 

150,00 

Udostępnij

Standardy ochrony małoletnich, to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy, a co więcej i rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich,
 • dostosować wewnętrzną dokumentację do nowych przepisów,
 • opracować Standardy ochrony małoletnich – dostosowane do placówki przedszkolnej

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Nowe obowiązki dyrektora przedszkola, w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony osób małoletnich przed przemocą.
2. Kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
3. Elementy Standardów Ochrony Małoletnich – jak opracować w przedszkolu wzorcową dokumentację w tym zakresie.
4. Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
5. Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia.
6. Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich
7. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Przedszkolu
8. Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
9. Procedura weryfikacji kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
10. Kontakty pracownika z dzieckiem poza godzinami pracy.
11. Bezpieczeństwo online
12. Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych dzieci
13. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 18. roku życia
14. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
15. Kontrola obowiązków.
16. Dokumentowanie ujawnionych/zgłoszonych incydentów
17. Przestępczość na tle seksualnym