OPIS SZKOLENIA

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym diagnozowanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Niezbędnym aspektem tego zadania jest prowadzenie dokumentacji ucznia ze SPE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na zdjęciu zostaną omówione kwestie:
– Dokumentacji ucznia objętego pomocą na wniosek,
– Dokumentacji ucznia z opinią,
– Dokumentacji ucznia z orzeczeniem.
– Roli współpracy z rodzicami.

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • wzory dokumentów
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska