Podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz procesu poczucia przynależności do narodu i kraju u dzieci w wieku przedszkolnym. Pokażemy, jak zaplanować działania, służące budowaniu tych postaw,  a także jakie ćwiczenia i zabawy zaproponować przedszkolakom, aby były dla nich atrakcyjne i spełniły swój cel.


Program szkolenia:

1. Ćwiczenia warsztatowe – działania służące rozwijaniu obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci
2. Kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej
3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. sposoby prowadzenia spotkań z rodzicami dotyczących tematyki
patriotycznej
4. Sposoby kształtowania postaw patriotycznych
5. Zadania i cele wychowania patriotycznego
6. Czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych w powiązaniu z rozwijaniem kompetencji kluczowych w
ramach podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej państwa
7. Zadania nauczycieli w wychowaniu patriotycznym