OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz procesu poczucia przynależności do narodu i kraju u dzieci w wieku przedszkolnym. Pokażemy, jak zaplanować działania, służące budowaniu tych postaw,  a także jakie ćwiczenia i zabawy zaproponować przedszkolakom, aby były dla nich atrakcyjne i spełniły swój cel.


Program szkolenia:

1. Ćwiczenia warsztatowe – działania służące rozwijaniu obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci
2. Kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej
3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. sposoby prowadzenia spotkań z rodzicami dotyczących tematyki
patriotycznej
4. Sposoby kształtowania postaw patriotycznych
5. Zadania i cele wychowania patriotycznego
6. Czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych w powiązaniu z rozwijaniem kompetencji kluczowych w
ramach podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej państwa
7. Zadania nauczycieli w wychowaniu patriotycznym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • film zabawy i gry ludowe
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book wierszyki (PDF)
  • e-book zagadki (PDF)
  • e-book zbiór legend (PDF)
  • Kodeks Młodego Patrioty (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska