Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych w zakresie dokumentowania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na spotkaniu zostaną przeanalizowane zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji, która powinna być potwierdzeniem zrealizowanych form pomocy.

PROGRAM SZKOLENIA:
– obowiązujące przepisy prawa
– zadania pedagoga i formy dokumentowania poszczególnych zadań
– diagnoza w pracy pedagoga specjalnego
– obligatoryjna dokumentacja pedagoga specjalnego
– przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego
– analiza dokumentacji

 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych materiałów do samodzielnego wypełnienia zgodnie z potrzebami swoich podopiecznych.

– plan pracy pedagoga specjalnego
– ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– arkusz diagnostyczny dla grupy (do modyfikacji)
– arkusz diagnostyczny dla dziecka (do modyfikacji)
– kwestionariusz wywiadu z rodzicami
– zapis rozmowy (tabela do uzupełnienia)
– kontrakt
– porady i konsultacje (wykaz)
– posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
– protokół zespołu PPP
– przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające pracę na zajęciach
– wykaz instytucji do współpracy
– wykaz szkoleń do rekomendacji dla rady pedagogicznej