PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zgodne z wytycznymi MEiN 
  (format PDF)
 3. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Ustawa Prawo Oświatowe
  b) Ustawa o Systemie Oświaty
  c) Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
  d) Ustawa Karta Nauczyciela
  e) Ustawa Kodeks Pracy
  f) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
  g) Rozporządzenie w sprawie Zasad techniki prawodawczej
  h) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  i) Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  j) Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
  k) Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

  Wzory dokumentów
  a) Arkusz samooceny pracy własnej
  b) Informacja o dodatkowym kryterium oceny pracy
  c) Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły
  d) Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
  e) Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
  f) Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
  g) Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  h) WNIOSEK o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  i) WNIOSEK o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

Osoba prowadząca:
mgr Roman Lorens